وقتی کار های زیادی داریم راه حل چیست؟

 

khodbavar

‫انجام‌ کار‌ بیشتر‌ همیشه‌ مفید‌ نیست.‌ حتی‌ اگر‌ کمتر‌ کار‌ کنید‌ باز‌ هم‌ می ‌توانید‌ ‫موفق‌ باشید.‌مطالعات‌ نشان‌ می ‌دهد‌ که‌ «60‌ ساعت‌ کار‌ هفتگی‌ بهره ‌وری‌ را‌ ‫به‌ طور‌ متوسط‌‌ 25‌‌ درصد‌ کاهش‌ می ‌دهد».‌ برای‌ اینکه‌ انرژی‌ خود‌ را‌ مؤثرتر‌‫ مدیریت‌ کنید‌ از‌ شش‌ قدم‌ فرمول‌ «‌بهره ‌وری‌ روند‌ کار»‌ استفاده‌ کنید:‌

1. مشخص کنید چه کارهایی باید انجام شود

‫فهرست‌ کارهایی‌ که‌ باید‌ انجام‌ شود‌ را‌ بررسی‌ کنید.‌ اگر‌ این‌ فهرست‌ پر‌‫از‌ کارهایی‌ با‌ مهلت ‌های‌ مشخص‌ است،‌ احتمالا طولانی‌ و‌ طاقت ‌فرسا‌ است.‌ ‫اگر‌کارهایی‌ وجود‌ دارد‌ که‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ نمی ‌توانید‌ از‌ انجامشان‌ طفره‌ بروید،‌ ‫فهرست‌ شما‌ احتمالا خیلی‌ ترسناک‌ است.‌ برای‌ اینکه‌ مشخص‌ کنید‌ چه‌ ‫کارهایی‌باید‌ در‌ فهرست‌ شما‌ باقی‌ بمانند،‌ برای‌ هر‌ کار‌ «بازگشت‌ سرمایه»‌ ‫را‌ تخمین‌ بزنید،‌ یعنی‌ ارزشی‌ که‌ برای‌ شرکت‌ ایجاد‌ می ‌کنید.‌ هر‌ سال‌ نشان‌  ‫دهید‌ که‌ برای‌ شرکت‌ خود‌ «حداقل‌ سه‌ برابر‌ حقوق‌ دریافتی»‌ خود‌ سود‌ یا‌ ‫صرفه ‌جویی‌ ایجاد‌ کرده ‌اید.‌ اگر‌ نمی ‌توانید‌ ارزش‌ مالی‌ دقیقی‌ مشخص‌ کنید،‌  ‫راهی‌ بیابید‌ که‌ نشان‌ دهد‌ در‌ نبود‌ شما‌ شرکت‌ ضرر‌ خواهد‌ کرد.‌ کارها‌ را‌ بر‌ ‫اساس‌ ارزش‌ شخصی‌ خودتان‌ ارزیابی‌ کنید :

‫• مهمترین فعالیتها کدامند؟‌ 10‌ مورد‌ از‌ مهم ‌ترین‌ مسئولیت ‌های‌ خود‌ ‫را‌ بنویسید.‌ آیا‌ فهرست‌ شما‌ با‌ نظر‌ رئیستان‌ یکسان‌ است؟‌ اگر‌ این‌ دو‌ با‌ هم‌ ‫متفاوت‌ باشند،‌ برای‌ سازمانتان‌ به‌ اندازه کافی‌ مفید‌ نیستید.

‫• چه چیزی برایتان مهم است؟‌ بر‌ کارهایی‌ متمرکز‌ شوید‌ که‌ اگر‌ آن ‌ها‌ را‌ ‫تا‌ آخر‌ روز‌کاری‌ تمام‌ کنید‌ احساس‌ رضایت‌ می ‌کنید.‌

‫• کارهایی را انجام دهید که اهدافتان را پیش میبرند. تمام‌ کار هایی‌ ‫که‌ باعث‌ پیشروی‌ شما‌ نمی ‌شوند‌ را‌ «حذف‌ کنید،‌ حذف‌ کنید،‌ حذف‌ کنید».‌ ‫کار هایی‌که‌ سود ‌آور‌ نیستند‌ را‌ به‌ دیگران‌ محول‌ کنید. ‫کار های‌ هدر دهنده وقت‌ مانند‌ بررسی‌ مدام‌ ایمیل ‌ها‌ و‌ یا‌ گشت‌ زدن‌ در‌  ‫اینترنت‌ را‌ از‌ روز‌ خود‌حذف‌ کنید.‌ غیبت‌ از‌ دیگران‌ وقت‌ شما‌ را‌ تلف‌ می ‌کند‌ و‌ ‫محیط‌ کار‌ را‌ نیز‌ مسموم‌ می ‌کند.‌ فهرستی‌ از‌ کار هایی‌ که‌ «نباید‌ انجام‌ دهید»‌  ‫تهیه‌ کنید‌ و‌ از‌ انجام‌ آن ‌ها‌ امتناع‌ کنید.‌ کارهای‌ مورد‌ نظر‌ را‌ اولویت‌ بندی‌ کنید‌ ‫و‌ یا‌ در‌ یک‌ «فهرست‌ کار های‌ ضربتی»‌ برای‌ امروز،‌ یا‌ «فهرست‌ کار های‌ ‫مهم»‌ برای‌ آینده‌ قرار‌ دهید.‌

 

 

‫2. برای انجام کار ها زمان مشخصی در نظر بگیرید

‫برای‌ هر‌ کار‌ یک‌ مهلت‌ واقع ‌بینانه‌ مشخص‌ کنید.‌ بیشتر‌ کار ها‌ را‌ زمانی‌ که‫ احساس‌ می ‌کنید‌ کاملا‌ متمرکز‌ و‌ پر انرژی‌ هستید‌ انجام‌ دهید.‌ از‌ جلساتی‌ که‌ ‫در‌زمان‌ مقرر‌ تمام‌ نمی ‌شوند‌ خارج‌ شوید.‌ کار هایی‌ که‌ باید‌ به‌ دیگران‌ محول‌ ‫شوند‌ را‌ قبول‌ نکنید.‌ خیلی‌ ساده‌ و‌ محترمانه‌ از‌ انجام‌ این‌ گونه‌ کار های‌بیهوده‌ ‫امتناع‌ کنید.‌ بگویید:‌ «دوست‌ داشتم‌ این‌ کار‌ را‌ انجام‌ دهم،‌ ولی‌ در‌ حال‌ حاضر‌ ‫نمی ‌توانم‌ قبول‌ کنم.»‌ یا «الان‌ نمی ‌توانم،‌ اما‌ برای‌ انجام‌ کار های‌دیگر‌ در‌ ‫آینده‌ شاید‌ بتوانم‌ کمک‌ کنم.»‌ خوش ‌برخورد‌ باشید،‌ اما‌ وقتی‌ درخواستی‌ را‌ رد‌  ‫می ‌کنید‌ هرگز‌ توضیح‌ ندهید‌ که‌ دلیل‌ چیست.‌ جلسات‌ غیر‌ ضروری‌ برگزار‌ ‫نکنید.‌ حقوق‌ ساعتی‌ افرادی‌ که‌ قرار‌ است‌ به‌ جلسه‌ بیایند‌ را‌ تخمین‌ بزنید‌ تا‌ ‫ببینید‌ آیا‌ هزینه ‌ی‌ اقتصادی‌ برگزاری‌ آن‌ جلسه‌ منطقی‌ است‌ یا‌ خیر.

3. حواس خود را متمرکز کنید

‫کارمندان‌ به‌ طور‌ متوسط‌ 28‌ درصد‌ از‌ روز‌ کاری‌ خود‌ را‌صرف‌ وقفه ‌ها‌ ‫می ‌کنند.‌ نگذارید‌ همکارانتان‌ کنار‌ میز‌ شما‌ به‌ گفتگو‌ بپردازند.‌ یک‌ موسیقی‌ ‫آرام ‌بخش‌ پخش‌ کنید‌ تا‌ سر‌ و‌ صداهای‌ مزاحم‌ را‌ خنثی‌ کند.‌ صحبت‌ با‌‫ ‫همکاران‌ را‌ محدود‌ کنید،‌ از‌ حاشیه ‌های‌ محل‌ کار‌ دوری‌ کنید،‌ سر‌ وقت‌ به‌ ‫محل‌ کار‌ بیایید‌ و‌زمان‌ ناهار‌ و‌ استراحت ‌های‌ خود‌ را‌ کوتاه‌ کنید.‌ از‌ انجام‌ ‫همزمان‌ چند‌ کار‌ بپرهیزید.‌ هر‌ بار‌ که‌ از‌ یک‌ کار‌ سراغ‌ کار‌ دیگر‌ می ‌روید،‌ ‫وقت‌ را‌ هدر‌ ندهید‌ که‌ در‌ نهایت‌ مجموع‌ آن ‌ها‌ زمان‌ هدر‌ رفته ‌ی‌ زیادی‌‫ می‌شود.‌ برای‌ جلوگیری‌ از‌ به‌ تعویق‌ انداختن‌ کار ها،‌ وظایف‌ بزرگ‌ خود‌ را‌ به‌ ‫کار های‌ کوچک‌ تفکیک‌ کنید‌ و‌ برای‌ هر‌ کدام‌ از‌ آن ‌ها‌ مهلتی‌ مشخص‌ کنید.‌ ‫ایده ‌هایی‌ که‌ به‌ ذهنتان‌ می ‌آید‌ را‌ روی‌ کاغذ‌ بنویسید‌ یا‌ به‌ صورت‌ صوت‌ ضبط‌  ‫کنید،‌ تا‌ بعداً‌ برای‌ به‌ خاطر‌ سپردن‌ آن ‌ها‌ وقت‌ و‌ انرژی‌ هدر‌ ندهید.‌ سر‌ فرصت‌ ‫مطالبی‌ که‌ به‌ ذهن‌ رسیده‌ را‌ به‌ صورت‌ موضوعی‌ در‌ فهرستی‌ از‌ «کار هایی‌ ‫که‌ باید‌ به‌ یاد‌ داشته‌ باشم»،‌ مانند‌ «ایده ‌هایی‌ برای‌ مقالات»‌، «موضوعات‌ ‫ ‫وبلاگ»،‌ «کتاب ‌هایی که‌ باید‌ بخوانم»‌ و‌ «خریدهایی‌ که‌ باید‌ انجام‌ دهم»‌  ‫قرار‌ دهید.

 


نظرات کاربران
ارسال نظر
پربازدیدترین مطالب

شروع کلاس های محصلان موفق 2 از امروز

26\04\1396 | توسط موسسه فرهنگی ذهن برتر

اتمام تخفیف کارگاه حافظه برتر به مناسبت 8k تلگرام

26\04\1396 | توسط موسسه فرهنگی ذهن برتر

تنها 3 روز مانده به اتمام ثبت نام کارگاه حافظه برتر

26\04\1396 | توسط موسسه فرهنگی ذهن برتر

گزارش دوم همایش بزرگ دوپینگ حافظه 2017

22\04\1396 | توسط موسسه فرهنگی ذهن برتر

برنامه جلسه 13 و 14 ام مدرسان موفق دوره پنجم

20\04\1396 | توسط موسسه فرهنگی ذهن برتر